រូបភាពរបស់SanaសមាជិកTwiceពីកម្មវិធី​Master Key…

TWICE កំពុងស្ថិតក្នុងអំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយអាល់ប៊ុមថ្មីរបស់ពូកគេ ដូច្នេះហើយបានជាមានវត្តមានរបស់Sanaទៅចូលរួមកម្មវិធីMaster Key។​ កម្មវិធីនេះនឹងមានការចាក់ផ្សាយតាមរយះ VIUផងដែរ។

ទស្សនារូបភាពខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា…​

FB_IMG_1509705982479FB_IMG_1509705959749FB_IMG_1509705963197FB_IMG_1509705966366FB_IMG_1509706031939FB_IMG_1509705978129FB_IMG_1509706012330FB_IMG_1509706015195FB_IMG_1509706018080

FB_IMG_1509705971338

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s