ស្នេហារបស់Lee Min Ho និង Suzyបានបញ្ចប់ក្រោយទាក់ទងគ្នាបាន3 ឆ្នាំ…

Suzy-lee-min-ho.jpg


Ilgan Sports បានរាយការណ៍ថា “Lee Min Ho និង Suzy ថ្មីៗនេះបានបែកគ្នាហើយ ដោយមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែពួកគេនៅតែជាមិត្តល្អនឹងគ្នា” ។

គូស្នេហ៍ទាំងពីរនេះបានសារភាពថាពួកគេពិតជាបានទាក់ទងគ្នាមែនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ 2015 ហើយបាននិយាយអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងបទសំភាសន៍មួយចំនួន។

JYP Ent. ដែលជាជម្រករបស់Suzyបានបញ្ជាក់ខ្លីៗថា “វាជាការពិតដែល Suzy និង Lee Min Ho ថ្មីៗនេះបានបែកគ្នា” ។

 

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s