សមាជិក 2PM ត្រូវបានតែងតាំងជាក្រុមប្រឹក្សា ភិបាលនៅផលិតកម្ម JYP Ent.


2PM2.jpg

នៅថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈខាងផលិតកម្មJYPបានប្រកាសថា “2PMសាកសមនិងការមានចំណែករួមក្នុងកំរិតមួយខ្ពស់បំផុតក្នុងក្រុមហ៊ុន ពួកគេនឹងធ្វើតួរនាទីជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្រាប់កិច្ចការបរទេសនិងលើកកម្ពស់ផ្នែកផ្សព្វផ្សាយអោយ JYP។

ក្រុម 2PM បានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ 2008 និងបានចាប់ផ្តើមបន្តកិច្ចសន្យារបស់ពួកគេជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ 2015។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា កាលពីថ្ងៃទី 31 ខែមករាកន្លងទៅថ្មីៗនេះ សមាជិក 5 នាក់របស់2PMបានបន្តកិច្ចសន្យាជាថ្មីជាមួយ JYP Entertainment ។ ​​​ចំណែកការបន្តកិច្ចសន្យារបស់ Taecyeon នឹងត្រូវបានពិភាក្សា​បន្ទាប់ពីគាត់បានបញ្ជប់ការហ្វឹកហាត់យោធា។

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s