ប្រធានក្រុមតារាK-POP​ 20រូបដែលមិនមែនជាសមាជិកមានអាយុច្រើនជាងគេ…

ការជ្រើសរើសប្រធានក្រុមរបស់ក្រុមចម្រៀងនីមួយៗក្នុងវិស័យK-POPមានលក្ខណៈខុសៗគ្នា។ សូមលើក​យកផលិតកម្មធំបីមកជាឧទាហរណ៌ដូចជា SM Ent.ភាគច្រើននឹងជ្រើសរើសសមាជិកដែលមានអាយុច្រើនជាងគេធ្វើជាប្រធានក្រុម ចំណែកJYP Ent.នឹងជ្រើសរើសសមាជិកដែលមានពេលវេលាហ្វឹកហាត់យូរជាងគេ។ រីឯYG Ent.នឹងជ្រើសរើសសមាជិកដែលពូកែនិងមានបទពិសោធន៌ច្រើនជាងគេធ្វើជាប្រធានក្រុម។

sf9_1523766492_20180415_orig

អញ្ចឹង! យើងមកមើលទាំងអស់គ្នាតើប្រធានក្រុមរូបណាខ្លះដែលមានអាយុតិចជាងសមាជិករបស់ខ្លួន ?

1/20 : Jihyo ប្រធានក្រុមTWICE (កើត1997/02/01), ឯសមាជិកដែលចាស់ជាងគេគឺ Nayeon  (កើត1995/09/22)

sf9_1523767070_1.jpg

2/20 : Exy ប្រធានក្រុមCosmic Girls (កើត1995/11/06) ឯសមាជិកដែលចាស់ជាងគេគឺ SeolA (កើត1994/12/24)

sf9_1523767282_2

3/20 : Seungyeonប្រធានក្រុមCLC (កើត1996/11/06) ឯសមាជិកដែលចាស់ជាងគេគឺ Seunghee (កើត1995/10/10)

sf9_1523767366_3.jpg

4/20 : Heehyun ប្រធានក្រុមDIA (1995/06/16)ឯសមាជិកដែលចាស់ជាងគេគឺ Eunice (1991/09/02)

sf9_1523767576_4

5/20 : Jiminប្រធានក្រុមAOA’s ឯChoAអតីតសមាជិកក្រុមចាស់ជាងគេ។

sf9_1523767698_5.jpg

6/20 : Jinjin ប្រធានក្រុម ASTRO (1996/03/15) ឯសមាជិកដែលចាស់ជាងគេគឺ MJ (1994/03/05)

sf9_1523767791_6.jpg

7/20 :Bang Chanប្រធានក្រុមStray Kids (1997/10/03)ឯសមាជិកដែលចាស់ជាងគេគឺ  Woojin (1997/04/08)
sf9_1523767905_7.jpg
8/20 : Taeyong ប្រធានក្រុម NCT 127 (1995/07/01)ឯសមាជិកដែលចាស់ជាងគេគឺ Taeil (1994/06/14)
sf9_1523767961_8.jpg
9/20 :Sungjin ប្រធានក្រុមDAY6 (1993/01/16) ឯសមាជិកដែលចាស់ជាងគេគឺ Jae (1992/09/15)

sf9_1523768090_9.jpg

10/20 :Jihunប្រធានក្រុមKNK (1995/02/20) ឯសមាជិកដែលចាស់ជាងគេគឺYoujin (1993/02/10)
sf9_1523768207_10.jpg
11/20 : Youngbin ប្រធានក្រុមSF9 (1993/11/23) ឯសមាជិកដែលចាស់ជាងគេគឺInseong (1993/07/12)
AOA,clc,twice,astro,day6,dia,cosmic-girls,knk,nct-127,sf9,stray-kids_1523768571_1.jpg

12/20 : Hui ប្រធានក្រុមPentagon (1993/08/28) ឯសមាជិកដែលចាស់ជាងគេគឺJinho (1992/04/17)
AOA,clc,twice,astro,day6,dia,cosmic-girls,knk,nct-127,sf9,stray-kids_1523768750_2.jpg
13/20 : B.I ប្រធានក្រុមiKON (1996/10/22)ឯសមាជិកដែលចាស់ជាងគេគឺJinhwan (1994/02/07)
AOA,clc,twice,astro,day6,dia,cosmic-girls,knk,nct-127,sf9,stray-kids_1523768847_3.jpg
14/20 : Kang Seung Yoon ប្រធានក្រុមWINNER (1994/01/21) ឯសមាជិកដែលចាស់ជាងគេគឺKim Jin Woo (1991/09/26)
AOA,clc,twice,astro,day6,dia,cosmic-girls,knk,nct-127,sf9,stray-kids_1523768961_4.jpg
15/20 : JR ប្រធានក្រុមNU’EST(1995/06/08) ឯសមាជិកដែលចាស់ជាងគេគឺAron (1993/05/21)
AOA,clc,twice,astro,day6,dia,cosmic-girls,knk,nct-127,sf9,stray-kids_1523769110_5.jpg
16/20 : JB ប្រធានក្រុមGOT7 (1994/01/06) ឯសមាជិកដែលចាស់ជាងគេគឺMark (1993/09/04)
AOA,clc,twice,astro,day6,dia,cosmic-girls,knk,nct-127,sf9,stray-kids_1523769163_6.jpg
17/20 : Zico ប្រធានក្រុមBlock B (1992/09/14) ឯសមាជិកដែលចាស់ជាងគេគឺTaeil (1990/09/24)
AOA,clc,twice,astro,day6,dia,cosmic-girls,knk,nct-127,sf9,stray-kids_1523769269_7.jpg
18/20 : RMប្រធានក្រុមBTS (1994/09/12) ឯសមាជិកដែលចាស់ជាងគេគឺ Jin (1992/12/04)
AOA,clc,twice,astro,day6,dia,cosmic-girls,knk,nct-127,sf9,stray-kids_1523769370_9.jpg
19/20 : Suho ប្រធានក្រុមEXO (1991/05/22) ឯសមាជិកដែលចាស់ជាងគេគឺXiumin (1990/03/26)
AOA,clc,twice,astro,day6,dia,cosmic-girls,knk,nct-127,sf9,stray-kids_1523769465_8.jpg
20/20 : GD ប្រធានក្រុមBig Bang (1988/08/18) ឯសមាជិកដែលចាស់ជាងគេគឺT.O.P (1987/11/04)
AOA,clc,twice,astro,day6,dia,cosmic-girls,knk,nct-127,sf9,stray-kids_1523769673_10.jpg
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s