សមាជិកIOI និង Wanna Oneទាំង22នាក់បង្ហាញខ្លួនក្នុងកម្មវិធីProduce 48…

produce48-IOI-WannaOneកម្មវិធីProduce 48បានចាប់ផ្តើមថតEPដំបូងរបស់អ្នកចូលរួមប្រកួតទាំង96នាក់ ដើម្បីចាក់ផ្សាយនៅកម្មវិធី M!Countdownនៅថ្ងែនេះ​។

អ្វីដែលធ្វើអោយអ្នកចូលរួមប្រកួតមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺដោយ​សារមានការបង្ហាញខ្លួនរបស់សមាជិកទាំង22នាក់របស់IOI និង Wanna Oneផងដែរ។​

សមាជិកIOI

31113831_2150936578459440_4409874245446795264_n

31093387_2150936328459465_6961483748718149632_n

សមាជិកWanna One

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s